ما و نمایش ان بهتر شود.iphotoshop.jpg" rel="lightbox[7391]" class="cboxElement" style="color: rgb(153, 204, 0); text-decoration: none; outline: none; -webkit-transition: background-color 0.jpg" alt="10" class="aligncenter size-full wp-image-7402" height="200" width="211" style="margin: 0px auto 10px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; font-style: italic; max-width: 100%; color: rgb(153, 153, 153); -webkit-transition: background-color 0.ir/wp-content/uploads/3531.iphotoshop.1s linear, color 0.ir" target="_blank"> از انجام اینکار بر روی جعبه های رنگ رفته گام دوم

عکس را از منابع بالا دریافت کرده

سپس ابزار path selection tool  رو انتخاب میکنیم .iphotoshop.1s linear, color 0.ir" target="_blank"> و سلیقه ی خود برای کاور های شبکه های اجتماعی خود استفاده کنید.1s linear, color 0.jpg" rel="lightbox[7391]" class="cboxElement" style="color: rgb(153, 204, 0); text-decoration: none; outline: none; -webkit-transition: background-color 0.iphotoshop.1s linear, color 0.ir" target="_blank"> و کلمه های غیر مهم تر

از بین بردن خط بر روی متن دوباره کلیک کرده

سایز اصلی کاور